Integrirani bolnički informacijski sustav

Informacijski sustav za evidenciju liječenja i njege bolesnika, obračun usluga liječenja, evidenciju kretanja bolesnika i administraciju podataka pacijenata.

Funkcionalnosti :

 • praćenje medicinske dokumentacije u jedinstvenom elektroničkom zdravstvenom kartonu pacijenta
 • obračun i fakturiranje troškova liječenja
 • administrativno praćenje pacijenata od dolaska do izlaska iz ustanove
 • jedinstvena baza podataka svakog pacijenta kroz elektronički zdravstveni karton
 • potpuna slika kretanja pacijenta unutar bolnice (prijem, posjete ambulantama, premještaji, otpust)
 • vođenje i obrada informacija na mjestu pružanja usluge
 • automatska distribucija nalaza na mjesta na kojima se pacijent liječi
 • slikovni zapisi i laboratorijske pretrage, sastavni su dio elektroničkog zdravstvenog kartona
 • statističko praćenje medicinskih podataka
 • evidentiranje usluga, lijekova i materijala na mjestima gdje se pruža usluga
 • izrada računa koji se automatski izrađuju prema različitim modelima koje bolnica može imati sa HZZ-om, privatnim osiguravajućim društvima, ustanovama ili samim pacijentima
 • automatizirana izrada propisanih izvješća za HZZO i druge korisnike te veliki broj izvješća za upravu o ekonomskoj uspješnosti bolničkih jedinica
 • dostupnost unešenih podataka na više lokacija
 • e - uputnica
 • e - naručivanje
 • web liste čekanja pacijenata
 • e - bolnica BI
 • sestrinska dokumentacija
 • mobilno ordiniranje terapija

ibiso00001.jpgibiso00002.jpgibiso00003.jpgibiso00004.jpg