Grobni očevidnik

Program za vođenje poslovanja groblja. Mogućnost višekorisničkog rada uz opciju definiranja prava na razini svakog groblja gdje je moguće definirati korisnike sa pravima čitanja ili mijenjanja podataka.

Funkcionalnosti:

 • pohrana podataka o grobljima, zonama, poljima i redovima, za neograničeni broj groblja uz mogućnost definiranja cijene godišnje grobne naknade, ovisno o položaju grobnog mjesta
 • pohrana podataka o grobnim mjestima - detaljan opis grobnih mjesta, podataka o broju ukopanih osoba i njihovih podataka, korisnika grobnih mjesta do slika svakog grobnog mjesta
 • evidencija uplata grobnih naknada
 • definiranje cjenika usluga - mogućnost izrade cjenika pogrebne opreme i usluga pogreba kroz grupe i podgrupe artikala
 • evidencija dozvola za ulaz - mogućnost izdavanja i evidentiranja dozvola za ulaz na groblje poduzećima koja vrše radove na grobnim mjestima
 • ekshumiranje pokojnika - evidencija ekshumacije bilo da se radi o prekapanju na drugo grobno mjesto ili na drugo groblje
 • godišnje grobne naknade - napredni sustav zaduženja godišnjih grobnih naknada uz automatsko ili pojedinačno zaduženje grobne naknade za određeno razdoblje
 • evidencija izjava korisnika grobnog mjesta - mogućnost izdavanja i evidentiranja izjava korisnika grobnog mjesta o dozvoli ukopa novog pokojnika na grobno mjesto
 • dugovanje grobnih naknada i izdavanje opomena - automatsko generiranje liste dužnika godišnjih grobnih naknada
 • evidencija naloga za ukop - izdavanje i evidencija internih naloga za ukop
 • evidencija odobrenja za izgradnju - izdavanje i evidentiranje odobrenja za izgradnju poslovnim subjektima koji trebaju vršiti građevinske radove na određenom grobnom mjestu
 • izrada ponuda i računa za pogrebnu opremu i usluge
 • evidencija prijava pokopa - omogućuje prijavu pokopa na određeno grobno mjesto sa direktnim povezivanjem na grafički modul za planiranje pokopa
 • evidencija prijave štete na grobnim mjestima uz mogućnost pohrane fotografija učinjene štete
 • evidencija radnih naloga - izdavanje i evidencija internih radnih naloga za radove
 • evidencija suglasnosti za obavljanje radova
 • evidencija ugovora o izgradnji
 • evidencija zahtjeva za izvođenje radova
 • evidencija zahtjeva za dodjelu grobnog mjesta
 • tražilica osoba i grobnih mjesta
 • dodatni moduli za prikaz podataka i planiranje pokopa

grobni00001.jpggrobni00002.jpggrobni00003.jpggrobni00004.jpggrobni00005.jpggrobni00006.jpggrobni00007.jpggrobni00008.jpggrobni00009.jpggrobni00010.jpggrobni00011.jpggrobni00012.jpggrobni00013.jpggrobni00014.jpggrobni00015.jpg